Ανοιχτά δεδομένα
για τα ελληνικά νησιά,
προσβάσιμα σε όλους.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανοιχτά δεδομένα
για τα ελληνικά νησιά,
προσβάσιμα σε όλους.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανοιχτά δεδομένα
για τα ελληνικά νησιά,
προσβάσιμα σε όλους.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανοιχτά δεδομένα
για τα ελληνικά νησιά,
προσβάσιμα σε όλους.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

EΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ & ΛΗΨΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΓΕΩΧΩΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σχετικά

Η Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΥΓΕΠ) Νήσων είναι μία διαδικτυακή πύλη ανοιχτών γεωχωρικών δεδομένων για τον ελληνικό νησιωτικό χώρο, σύμφωνη με τις προδιαγραφές της οδηγίας INSPIRE. Η πρόσβαση στην ΥΓΕΠ είναι ελεύθερη, παρέχεται η δυνατότητα ανάκτησης και αξιοποίησής τους, ενώ οι χρήστες μπορούν να κάνουν σχετικές γεωαναφερμένες υποδείξεις και σχόλια επί του περιεχομένου. Η ΥΓΕΠ Νήσων περιλαμβάνει πλήθος στοιχείων με γεωχωρική αναφορά που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με βασικές υποδομές, το περιβάλλον, την χωροταξία και την τοπική ανάπτυξη. Η ΥΓΕΠ Νήσων αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων, στην έρευνα και στη διαμόρφωση αναπτυξιακή νησιωτικής πολιτικής.

Θεματικά Επίπεδα

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ

Οικισμοί

Όρια δημοτικών ενοτήτων

Όρια νησιωτικών περιφερειών

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Αεροδρόμια & Λιμάνια

Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας

Αγροτικό Οδικό Δίκτυο

Μονάδες Παραγωγής Ενέργειας

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Υψομετρία

Βαθυμετρία

Ισοϋψείς & Ισοβαθείς Καμπύλες

Υ∆ΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φράγματα

Λιμνοδεξαμενές

Υδρογραφικό ∆ίκτυο

Υδρολογικές Λεκάνες

Εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιοχές Natura 2000

Εθνικοί ∆ρυμοί

Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα

Θαλάσσιοι Οικότοποι

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Corine Land Cover

Βοσκότοποι

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Όρια Οικισμών

Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου

Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια

Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Παραδοσιακοί Οικισμοί

Αρχαιολογικές Θέσεις

Λειτουργίες

Χαρτογραφικά Υπόβαθρα

Εργαλείο Χωρικών Υποδείξεων

Εργαλείο Εκπόνησης Μετρήσεων

Εργαλείο Εκτύπωσης & Παραγωγής Χαρτών